Επενδυτικό Πρόγραμμα της Bennett

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Βιομηχανική Έρευνα φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας (VAM) για το Αναπνευστικό σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας σχεδιασμού (Quality by Design).

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Βιομηχανική Έρευνα φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας (VAM) για το Αναπνευστικό σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας σχεδιασμού (Quality by Design)

Το επενδυτικό σχέδιο E&A της Βιομηχανίας Φαρμάκων Bennett στοχεύει στην Ε&Α φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας, για τις Παθήσεις του Αναπνευστικού (Value Added Medicines).

Πέρα από την ανάπτυξη κλασικών γενοσήμων φαρμάκων όπου το προϊόν αναφοράς δεν προστατεύεται από κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (off patent), η  Βιομηχανία Φαρμάκων Bennett επενδύει σημαντικά στην E&A  νέων φαρμάκων, οριακής καινοτομίας και συνεπακόλουθης υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν  προϊόντα που διαφοροποιούνται ως προς τη φαρμακοτεχνική μορφή ή/και την περιεκτικότητα από ήδη εγκεκριμένα φάρμακα, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενούς (πχ ευκολότερη χορήγηση και ευέλικτο δοσολογικό σχήμα, με αποτέλεσμα την καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία).

Επίσης, έχει δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα γενόσημα προϊόντα στην Ελληνική αγορά όπως και προϊόντων σταθερού συνδυασμού γνωστών μορίων, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση των επιλογών του συνταγογράφου ιατρού αλλά και την κάλυψη εκκρεμών θεραπευτικών αναγκών (unmet medical needs).

Κωδικός Έργου: ΤΑCL1-0480686
Προϋπολογισμός έργου 6.650.000,00 €
Χρηματοδότηση ΕΕ 3.990.000,00 €

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Εργοστασιακές Εγκαταστάσεις

Ψηφιακή Ανάπτυξη

elΕλληνικά